(22) 783-55-06
(22) 783-10-45

Nowoczesna medycyna dla Ciebie!

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Witamy w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

Pogoda

43°
°F | °C
Light Rain Shower
Sat
Partly Cloudy
34 | 52
1 | 11
Sun
Showers
40 | 53
4 | 11

Witamy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku składa się z dwóch placówek medycznych, gdzie przyjmowani są pacjenci.

Na tej stronie, jak też na stronie Biuletynu Informacji Publicznej znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku i jego personelu. To właśnie ludzie związani na stałe z SPZOZ w Sulejówku, sprawiają, że może on funkcjonować na wysokim poziomie.

Rejestracja

Informacje na temat rejestracji dotyczącej określonych świadczeń

Czytaj więcej...

Personel medyczny

Lekarze, pielęgniarki, ich specjalizacje, godziny przyjęć w przychodniach

Czytaj więcej...

Świadczenia

Informacje na temat świadczeń realizowanych przez nasz SPZOZ

Czytaj więcej...

NPL

Informacje dotyczące Nocnej i świątecznej Pomocy Lekarskiej

Czytaj więcej...

News

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku
działając na podstawie Uchwały Nr XXI/167/2012 Rady Miasta Sulejówek
ogłasza przetarg nieograniczony na
najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 103,67 m2 z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną znajdujących się w Przychodni Miejskiej nr 1 przy ul. Idzikowskiego 7B w Sulejówku

I. Przedmiotem przetargu jest najem przez czas oznaczony pomieszczeń o powierzchni 103,67 m2 z przeznaczeniem na aptekę ogólnodostępną. Pomieszczenia znajdują się na parterze Przychodni Miejskiej nr 1 przy ul. Idzikowskiego 7B w Sulejówku. Opis pomieszczeń przeznaczonych do Najmu i wstępne założenia ich adaptacji ma potrzeby apteki ogólnodostępnej zawiera załącznik do Informatora Przetargowego. 

II. Przetarg zostanie przeprowadzony w lokalu siedziby SPZOZ przy ul. Idzikowskiego 7B w dniu 30 kwietnia 2015 r. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej na: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku, ul. Idzikowskiego 7b, 05-070 Sulejówek” oraz oznaczonej następująco: „Oferta na najem pomieszczeń z przeznaczeniem na aptekę, znajdujących się na parterze budynku Przychodni Miejskiej nr 1 w Sulejówku przy ul. Idzikowskiego 7B” i opatrzonej nazwą (firmą) oraz dokładnym adresem Oferenta. Ofertę należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2015 r. do godziny 10.00, w siedzibie SPZOZ przy ul. Idzikowskiego 7B, pok. 29.

III. Oferta powinna zawierać:

1). prawidłowo wypełniony i podpisany formularz ofertowy – wg wzoru załączonego do Informatora Przetargowego,

2). aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3). dowód wpłacenia wadium,

4). pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w                postępowaniu i zawarcia umowy – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie (jeżeli dotyczy).

IV. Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w formie pieniądza na rachunek bankowy SPZOZ: nr 64 1240 2148 1111 0010 5231 2943. Termin wnoszenia wadium mija z upływem terminu składania ofert. Zasady zwrotu wadium określa Informator Przetargowy. Wadium ulega przepadkowi na rzecz SPZOZ, jeżeli Oferent, mimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy.

V. Czynsz minimalny najmu został ustalony na kwotę 60,00 zł brutto za 1 m2 powierzchni przedmiotu najmu. Czas maksymalny najmu został ustalony na 8 lat. Czynsz nie obejmuje kosztów świadczeń dodatkowych (w tym opłat eksploatacyjnych), określonych w Informatorze Przetargowym, które będą obciążać Najemcę niezależnie od należności czynszowej, jak również kwoty kaucji zabezpieczającej, do której wniesienia będzie zobowiązany Najemca.

VI. Wybór oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów:
Kryterium I: cena = miesięczna stawka brutto czynszu najmu za 1 m2 wynajmowanej powierzchni – 70%
Kryterium II: łączny czas najmu (w miesiącach) – 30%
Sposób oceny ofert określa Informator Przetargowy:
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty ocenione jednakową liczba punktów, Komisja Przetargowa wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Komisje Przetargową ofert dodatkowych, zawierających warunki nie mniej korzystne dla SPZOZ niż zaoferowane w poprzednio złożonych ofertach.
Kierownik SPZOZ zawrze umowę najmu z Oferentem, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt XII niniejszego Ogłoszenia.

VII. Otwarcie ofert nastąpi w lokalu w lokalu siedziby SPZOZ przy ul. Idzikowskiego 7B w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godz. 10.15.
Otwarcia ofert dokonuje i przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa, powołana przez Kierownika SPZOZ.

VIII. Oferty niezgodne z przepisami obowiązującego prawa lub warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Ogłoszenia, Informatorze przetargowym i załącznikach do niego, jak również oferty wniesione po terminie – podlegają odrzuceniu. Komisja Przetargowa ma prawo zwrócić się do Oferenta o wyjaśnienie treści złożonej oferty lub uzupełnienie bądź poprawienie oferty niepełnej lub zawierającej błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki – w terminie wyznaczonym przez Komisję Przetargową, pod rygorem odrzucenia oferty.

IX. Kierownik SPZOZ ma prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

X. Komisja Przetargowa niezwłocznie ogłasza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPZOZ, przy ul. Idzikowskiego 7B w Sulejówku, oraz na stronie internetowej SPZOZ, a Kierownik SPZOZ przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Oferentom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu.

XI. Na czynności związane z postępowaniem przetargowym Oferent może złożyć skargę, na zasadach i w terminach określonych w Informatorze Przetargowym.

XII. Projekt umowy najmu stanowi załącznik do Informatora Przetargowego. Umowa najmu zostanie zawarta po uzyskaniu opinii Rady Społecznej SPZOZ oraz zgody Rady Miasta Sulejówek, w możliwie krótkim terminie po spełnieniu obu tych warunków.

XIII. Najemca przed przyjęciem do używania wynajmowanych pomieszczeń zobowiązany jest wnieść kaucję zabezpieczającą w wysokości nie mniejszej niż dwukrotność miesięcznego czynszu brutto.

XIV. Najemca zobowiązany będzie do wyremontowania na własny koszt wynajmowanych pomieszczeń i prowadzenia apteki ogólnodostępnej przez czas trwania umowy, po spełnieniu, na własny koszt i ryzyko, wszystkich niezbędnych wymagań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz. U z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), a w szczególności po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. 

XV. Informator Przetargowy wraz z załącznikami można pobrać korzystając z poniższych linków:

Usługi lekarzy nowych specjalizacji

Realizując zadanie rozwoju oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulejówku uprzejmie informuje, że od października będzie istniała możliwość skorzystania odpłatnie z usług lekarzy nowych specjalizacji: Kardiolog - dr Jerzy Serafiński, Laryngolog - dr Robert Szamborski, Diabetolog - dr Roman Kuczerowski, Ortopeda - dr Marek Dróżdż, Alergolog - dr Barbara Surowska, Neurolog - Bożena Antkowiak, Endokrynolog - dr Roman Kuczerowski. Podpisanie umów z lekarzami pozwoli w przyszłości przystąpić do konkursów ogłaszanych przez NFZ.

Rejestracje

Przychodnia nr 1 - Idzikowskiego 7b:
tel  (22) 783-10-45
Przychodnia nr 2 - ul. Armii Krajowej 21:
tel  (22) 783-55-06, 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem